ALGEMENE VOORWAARDEN van BONUS+ Procurement Services

Deze voorwaarden zijn ook te downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN van BONUS+ Procurement Services, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 17236505

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BONUS+ Procurement Services (hierna: “BONUS+“) en een Opdrachtgever, respectievelijk rechtsopvolgers, waarop BONUS+ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BONUS+, voor de uitvoering waarvan door BONUS+ derden dienen te worden betrokken.
1.3. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing ook al wordt daar door de Opdrachtgever in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk naar verwezen, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door BONUS+.
1.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor BONUS+ slechts bindend voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard, en gelden uitsluitend voor het betreffende geval. Op geen enkel moment kunnen rechten ontleend worden met betrekking tot op een later tijdstip aangegane rechtsverhoudingen.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van BONUS+ zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend, met een geldigheidsduur van 30 dagen en ongeacht een eventuele aanvaarding, tenzij schriftelijke anders is vermeld of overeengekomen.
2.2. Alle offertes en aanbiedingen van BONUS+ zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever aan BONUS+ is verstrekt, waarbij de Opdrachtgever ervoor instaat dat daarbij alle essentiële informatie voor het onderzoek, de opzet en de uitvoering van de opdracht aan BONUS+ wordt verstrekt.
2.3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Tussentijdse tariefwijziging is toegestaan en zal 1 maand tevoren schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld.

3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen BONUS+ en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De duur kan, behalve door de inspanning van het adviesteam van BONUS+, worden beïnvloed door allerlei factoren zoals kwaliteit van de informatie en medewerking die de Opdrachtgever verstrekt c.q. verleend.
3.2. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Leidt deze aanpassing tot meerwerk, dan zal dit als aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3.3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever BONUS+ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BONUS+ dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.4. De overeenkomst wordt beschouwd door BONUS+ goed te zijn uitgevoerd zodra de eindafrekening van BONUS+ door de Opdrachtgever is goedgekeurd dan wel zodra de eindafrekening voor een periode van 14 dagen na datum van de eindafrekening door de Opdrachtgever zonder protest is ontvangen en behouden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.
3.5. De door BONUS+ aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. BONUS+ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.6. BONUS+ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.7. Indien door BONUS+ of door BONUS+ ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor passende werkruimte en door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.8. BONUS+ is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BONUS+ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BONUS+ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BONUS+ worden verstrekt. Dit geldt eveneens voor eventuele terbeschikkingstelling van medewerkers van de Opdrachtgever aan BONUS+, die bij de werkzaamheden van BONUS+ betrokken (zullen) zijn.
3.11. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, medewerking en/of werkruimte niet tijdig aan BONUS+ worden verstrekt, zal BONUS+ daarvan melding doen aan de Opdrachtgever en heeft BONUS+ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.12. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens, medewerking en/of werkruimte aan BONUS+ ter beschikking heeft gesteld.
3.13. BONUS+ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BONUS+ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.14. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. BONUS+ zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.15. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is BONUS+ gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen BONUS+ bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
3.16. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BONUS+ gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van BONUS+ daardoor direct of indirect ontstaan.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1. BONUS+ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst BONUS+ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van BONUS+ kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
4.2. BONUS+ is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BONUS+ kan worden gevergd.
4.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BONUS+ op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BONUS+ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4. Indien BONUS+ tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is BONUS+ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.6. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat uitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de voor akkoord bevonden offerte c.q. eventueel latere additionele opdrachtspecificaties. Opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij kenbaar worden gemaakt. Wordt de overeenkomst tussentijds opgezegd door Opdrachtgever, dan heeft BONUS+ recht op compensatie vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse factuurbedrag als uitgangspunt geldt. BONUS+ mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van hem verlangd kan worden. BONUS+ behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen terzake de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld; voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BONUS+ vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BONUS+ op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5. Overmacht

5.1. BONUS+ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BONUS+ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BONUS+ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; werkstakingen in het bedrijf van BONUS+ of van derden daaronder begrepen. BONUS+ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BONUS+ zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3. BONUS+ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4. Voor zoveel BONUS+ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BONUS+ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Betaling en (incasso)kosten

6.1. Honorarium en kosten, voorzover niet in de tarieven zijn in begrepen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
6.2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.3. De Opdrachtgever(s) is (zijn), ongeacht tenaamstelling van de factu(ur(en), jegens BONUS+ hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen.
6.4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
6.5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BONUS+ verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en binnen rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien BONUS+ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Indien BONUS+ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2. BONUS+ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BONUS+ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.3. Indien BONUS+ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BONUS+ beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4. De aansprakelijkheid van BONUS+ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7.5. BONUS+ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BONUS+ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BONUS+ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. BONUS+ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BONUS+ of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8. Vrijwaring

8.1. De Opdrachtgever vrijwaart BONUS+ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BONUS+ toerekenbaar is.
8.2. Indien BONUS+ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden BONUS+ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
8.3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BONUS+, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BONUS+ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

9. Intellectuele eigendom

9.1. BONUS+ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
9.2. BONUS+ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
9.3. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en/of in het advies en/of onderzoeksresultaat door BONUS+ zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van BONUS+, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Openbaarmaking hiervan kan bovendien enkel geschieden na toestemming van BONUS+.
9.4. De Opdrachtgever heeft het recht om het door BONUS+ vervaardigde advies en/of onderzoeksresultaat te vermenigvuldigen voor zover dit voor eigen gebruik in zijn organisatie dient en voor zover het passend is binnen het doel van de opdracht.

10. Geheimhouding

10.1. BONUS+ is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden, voor zover, zonder toedoen van BONUS+ niet in het publieke domein beschikbaar.
10.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van BONUS+ mededeling te doen aan derden over de aanpak, werkwijze en offertes van BONUS+, dan wel haar rapportage c.q. andere informatie, modellen, technieken of software aan derden ter beschikking te stellen.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BONUS+ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
11.2. De rechter in de vestigingsplaats van BONUS+ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BONUS+ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze voorwaarden zijn ook te downloaden.

Haverdriesweg 3
5616 SR EINDHOVEN
The Netherlands
Tel: +31 (0)6 51789056

Kvk: 17236505

BTW: NL001767969 B38

IBAN: NL81RABO0147932424